Privacy

CMV David Oosterwolde hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We willen hier uitleggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij willen de privacy van onze leden waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
– Volledig op de hoogte zijn van de AVG-wetgeving

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van leden worden door David verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden
– Communicatie over activiteiten van de vereniging
– Het organiseren van/deelnemen aan evenementen
Grondslag voor verzameling van deze persoonsgegevens is het aangegane lidmaatschap.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo werken wij samen met een derde partij voor:
– Het verzorgen en inplannen van muzieklessen

Uw persoonsgegevens worden door David opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende uw lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beeldmateriaal
Beeldmateriaal van activiteiten publiceren wij op deze website en via sociale media. Wij proberen zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal. Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie van specifiek foto- en beeldmateriaal; dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft; neem dan contact met ons op!